Odstúpenie od kúpnej zmluvy

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Meno, priezvisko, titul: ……………………………………………………………………………..
Adresa bydliska: ……………………………………………………………………………..
Telefónne číslo/ email: ……………………………………………………………………………..
(ďalej len ako „spotrebiteľ“)
týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa §8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej s spoločnosťou Farmárik, s r.o. so sídlom Bolešov 448, 01853 Bolešov, IČ: 36745057, DIČ: 2022335249 (ďalej len ako „predávajúci“).
Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:
Číslo objednávky a faktúry: ……………………………………………………………….
Dátum objednania (vystavenia faktúry): ……………………………………………………………….
Dátum prijatia tovaru: ……………………………………………………………….
Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru podľa ponuky na www.odfarmarika.sk/
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Spotrebiteľ vrátil výrobok v mieste osobného prevzatia : …………………..
Dátum prevzatia výrobku predajňou alebo pracovníkmi e-shopu: ………………….
Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho touto prepravnou organizáciou:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Dôvod vrátenia výrobku (dobrovoľný údaj):………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu ………………….
Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: …………………………………………………………..
Podrobné informácie o možnostiach vrátenia tovaru a odstúpenia od kúpnej zmluvy sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach v článku VIII.
Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov.
V …………………………….., dňa ………………………….., podpis spotrebiteľa …………………………………
V …………………………….., dňa ……………………………, podpis predávajúceho……………………………..